Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 06/02/2023 de merkez üssü Kahramanmaraş olan ve sonrasında tüm ülkeyi derinden etkileyen depremde zarar gören binaların m2 hasarının 1.508 TL den değil 3.016 TL den ödenmesi hakkında tavsiye karar aldı. "Başvuru Numarası:2023/6282 , 27/10/2023 Tarihli  , Güncel tarife üzerinden sigorta bedelinin ödenmesi hakkında Tavsiye Kararı"

Daha önceki yıllarda teminattaki artışlar resmi gazetede yayınlanmakta ve “ sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.” demekte idi. 

Fakat ne oldu ise  25/11/2022 de resmi gazete ile m2 teminat tutarı 1.508 TL den 3.016 TL ye çıkarıldı ama bu bilgi kaldırıldı. 

Durumun ciddiyetini 01/12/2022 de DASK a ilettim ama ilgilenilmedi. 

Depremin olduğu gün konuyu KDK na taşıdım.

DASK’ TA TOPLANAN PARALARA NE OLUYOR ? 

Daha önceki yıllarda ; 

Şimdi olduğu gibi yatırım araçlarında değerlendirilebiliyor. 

Sigortacının sigortası ulusal ve uluslararası piyasalardan reasürans bulunuyor. Koruma bulunamaz ise devlet tarafından teminat veriliyordu. Bu durum 05/11/2020 günü resmi gazete ile biraz değiştir. 

"DASK Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri için Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Kararın yürürlüğe konulmasına karar verildi.”


Dask toplanan primler Hazine ve Maliye Bakanlığının reasürans koruması için yıl içinde 4 eşit taksitle devlete ödenmesi sağlandı.
Ve dendi ki ; “ Gerekmesi halinde, pay alınan reasürans dilimlerine ilişkin hasar ödemelerine Devlet payı oranında katılım sağlanır ve hesaplanan hasar ödemesi tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden DASK'a ödenir.”

Teknik işletici Türk Reasürans olduktan sonrada fazla değişiklik olmadı.


Teminat artışı sorununa geri dönelim.

SEDDK (sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu) teminatı otomatik arttırmadığından zeyilname yapılması ile ilgili bilgi sigortalılara SMS ile yapıldı.


Gönderilen mesaj şu şekildeydi. 

25/11/2022 tarihi itibariyle Zorunlu Deprem Sigortasi ile verilen teminat tutarlari yukseltilmistir.  

Mevcut policenizdeki teminat tutarini yukseltmek icin policenizi tanzim eden sigorta sirketi, acente veya banka subenize basvuruda bulunabilirsiniz.


Bu mesajın TTK (Türk ticaret kanunu) karşısında hiçbir hükmü yoktur.

Acenteler ;dask aracısı olan sigorta şirketleri yenilemelerde sigortalıyı aramasın diye kendi telefonunu yazmış olabilir, Sigortalı telefon numarasını değiştirmiş olabilir. Herşey den önemlisi sigortalı SMS i takip etmek zorunda olmadığı gibi bu TTK nın emredici hükmü olan 1423/1 in ikinci cümlesine aykırıdır.


Kanun der ki ; 

TTK 1423 1.fıkrada “ “... gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini sigorta ettirene yazılı olarak bildirir.”
TTK 1423 ve  5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun  “sigorta sözleşmeleri” başlığını taşıyan 11. maddesinin 3. fıkrasına dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (SSBİY)  çerçevesinde çıkarılan mevzuat bulunmaktadır.

SSBİY m. 10’da, sözleşmenin devamı sırasında yapılacak bilgilendirmenin kapsamı somutlaştırılmış ; ayrıca yükümlülüğün yerine getirilmesi gereken 10 günlük azami süre belirlenmiştir. 
     Buna göre sigortacı, sözleşmeye konu sigortaya ilişkin mevzuatta meydana gelen değişiklikleri; ...... ; sigorta sözleşmesinin devamı sırasında ortaya çıkabilecek, sigorta ettiren ile sigorta sözleşmesinden yararlanacak kimselerin hak, borç ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilecek nitelikteki her türlü değişiklik ve gelişmeyi, sigorta ettirene veya sözleşmeden menfaat sağlayacak kişilere bildirir.  
     TTK m. 1423’te sigortacının sözleşmenin devamı sırasında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin hukuki sonucu düzenlenmediğinden, bu hususta SSBİY m. 7 uygulanarak boşluğu dolduracaktır.  Buna göre, sigorta ettiren sözleşmeyi feshedebileceği gibi, varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilir (SSBİY m. 7) 

varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilir “ işte bu cümle çok önemlidir.


     TTK m. 1423 hükmü, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar aleyhine değiştirilemeyen, nispi emredici bir hükümdür (TTK m. 1452/3). dolayısı ile Sms , telefon ile yapılan bildirimler hükümsüzdür. Bildirim yazılı olmalıdır ve DASK bunu yapmamıştır.


ÖDEME NASIL OLACAK ?
Yukarıda açıkladığım durumda DASK genel şartlarında ek prim ödemesi olmaması eklenince TTK 1423/1 koruyucu hüküm ve KDK tavsiye kararı birleştiğinde ; sonuç şu olacaktır.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BÜYÜK DEVLETTİR.

YIKILANI YAPAR,YARALARI SARAR. 

GEREKİRSE PARA BASAR m2 HASARI 3.016 TL DEN ÖDER. 

VATANDAŞINI MAĞDUR ETMEZ” 


Keşke davalar açılmayıp kamu denetçisinden görüş alınmadan bu sorun çözülseydi ;
Sigorta keşke dememek için yaptırılır.  

Sigortacılık güven işidir.
Sağlıkla ve huzur içinde konutlarınızda oturup güvenle geleceğe bakmak için;

Allah’ a emanet olun.

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.