Makine kırılması ret veya düşük hasar ödemeleri poliçe tekrar okunmalıdır.

Makine kırılması poliçelerinde yaş özel şartı veya muafiyet gibi bahaneler ile sigorta şirketi ödemeyi ret ediyorsa ;bize ulaşın.


11. Hukuk Dairesi         2020/5322 E.  ,  2021/4055 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ
.....

Dava, makine kırılması sigorta poliçesine dayalı tazminat istemine ilişkindir.
Davacı, sigorta poliçesi ile teminat altına alınmış ekskavatörün 10.03.2015 tarihinde arızalandığını ve tamirat masrafları yapıldığını ileri sürerek bu masrafların tazminini talep etmiş, davalı ..., kazanın meydana geldiği tarihte ekskavatörün 12 yaşını doldurduğundan teminat kapsamında olmadığını savunmuştur. Uyuşmazlık, sigorta edilen ekskavatörün yaşı nedeniyle teminat dışında olup olmadığı noktasındadır.
    Taraflar arasında 05.08.2014 tarihinde akdedilmiş 1 yıl vadeli, 86263642 nolu, Hareketli Makineler Makine Kırılması ve Kasko Sigorta Poliçesi''nin ''Özel Şartlar'' bölümündeki ''İstisnalar'' başlığının 3. maddesinde ''İşbu sigorta poliçesinde 12 yaş üstü makineler teminat haricindedir'' denilmiş ise de, poliçesinin 1. sayfasındaki ''Sigorta Bedeli'' başlıklı kısmında ''2002 MODEL VOLVO EC460BLC PALETLİ EKSKAVATÖR'' ibaresi yazılarak dava konusu ekskavatör 2002 model olduğu da belirtilmek suretiyle sigorta edilmiştir. 

          10.03.2015 tarihinde davaya konu alacak talebine dayanak hasar meydana gelmiştir. Davalı ... tarafından sözleşmenin akdedildiği tarihte 12 yaşındaki ekskavatör, 1 yıl olarak kararlaştırılan sigorta süresi içinde meydana gelecek muhtemel hasarlar için sigorta teminatı altına alınmış olup, teminat süresi içinde rizikonun meydana geldiği tarihte aracın 12 yaş üstüne olmasının teminatın geçerliliğine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

    Zira, davalı taraf, sigorta poliçesi imza edilirken aracın 2002 model olduğunu bildiği gibi, kazanın meydana geldiği tarihte aracın yaşının hesaplanacağı hususu, sözleşmenin ''Özel Şartlar'' bölümündeki ''İstisnalar'' başlığının 3. maddesinden açıkça anlaşılmadığından, yorum suretiyle bu sonuca ulaşılması 6098 sayılı TBK'nın 19. maddesi uyarınca mümkün değildir. 

     6098 sayılı TBK'nın 19. maddesi sözleşme içeriğinin belirlenmesinde tarafların gerçek iradesinin dikkate alınması gerekmekte olup, 2002 model olduğunu bilerek 2014 yılında 1 yıl süreyle teminat altına almak için poliçe yapıldığı gözetildiğinde sözleşme maddesinin ifade tarzından tarafların gerçek iradesinin ekskavatör 12 yaşın üstünde iken meydana gelecek hasarları teminat dışında tutmak olduğu söylenemez. Bu durumda, mahkemece, davalı ... şirketinin sözleşmenin imza tarihinde henüz 12 yaşındaki aracı sigorta süresi boyunca muhtemel hasarlara karşı sigorta teminatı altına aldığı kabul edilerek neticesine göre karar verilmesi gerekirken, ilk derece mahkemesince yanılgılı değerlendirmeye dayalı olarak davanın reddine karar verilmesi isabetli olmadığından, ilk derece mahkemesi kararı aleyhine davacı tarafından yapılan istinaf başvurusunun esastan reddi kararı isabetli olmamış olup, bu nedenle bölge adliye mahkemesi kararının davacı yararına bozulması gerekmiştir.


SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULARAK KALDIRILMASINA, HMK'nın 373/1. maddesi uyarınca dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 26.04.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


MAKİNA KIRILMASI TAZMİNAT DAVALARI
Aşağıda ki nedenler gerçekleşmiş ise hasar teminat kapsamındadır.

- İşletme kazalarından,
- Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,
- Yağlama kusurlarından,
- Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,
- Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,
- Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,
- Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,
- Su çekilmesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,
- Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyle husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlar dan,
- Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,
- İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
- İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Acentenize düzenlettiğiniz poliçeyi çok iyi inceleyin;
Anlamadığınız kısımların açıklamasını acentenizden isteyin.

Muafiyet ne demek olduğunu araştırın, hasardan sonra her şey çok geç olabilir.
"Modüler Kurumsal Poliçe" adı altında bazı poliçelerden muafiyete dikkat edilmelidir.

 Kurumsal Poliçelerin çoğunda “Makine Kırılması” bölümünde;
Her bir sel su baskını / yer kayması / toprak çökmesi / hırsızlık için hasarın % 20 si min. 1.100.000 TL tenzili muafiyet uygulanacaktır.” demektedir.

Çözüm için iletişim bölümünden bizimle irtibata geçin.
 
Kaza tespit tutanağı sorgulamak için burayı tıklayın.(e-devlet üzerinden)