oto servis sigortasından nasıl para kazanır?

oto servis trafik ve kaskodan nasıl para kazanır.Trafik kazası sonrası kaportacı , yetkili veya özel servis sigortadan nasıl para kazanır ? Kazanmalı ki kaliteli iş çıkarsın.

Parça farkı ve işçilik servisin, değer kaybı ve yatma parası araç sahibinindir. Yeriniz taraflı sigorta tahkim değil , tarafsız devlet mahkemeleridir.

Eğer mahkemenin uzun sürdüğünü düşünüyorsanız işte sigorta tahkimde örnek ;

Hakem ataması için beklenen süre 4 ay 

Hakem atandıktan sonra karar çıkması 4 ay

İtiraz hakem heyeti atama ve karar  1+ 2 ay  toplam 10 ay yani 300 gün

Sigorta tahkimin süre olarak mahkemeden farkı kalmadı .Ayrıca mahkemeden daha fazla zararı talep etme  (yatma parası) hakkı vardır.

Mahkemenin gerçek hasar farkı için iskontosuz ve kdv dahil karar vermesi beklenirken; tahkim iskonto ve  kdv yi tuzak olarak sunar.

Mahkeme hakimi bilirkişiyi etkileyemez ama tahkimde tüm bilirkişiler sigorta eksperidir. 

Örnek şablon bilirkişi raporuna uyulması istenir. Sigorta tahkim komisyonu bilirkişi rapor örnekleri için tıklayın.


İşte örnek rapor aşağıda. 4 farklı rakam var hangisi kararda esas alınacak ? 

(Sigorta tahkim ; Türkiye'deki sigorta şirketlerinin üye olduğu meslek teşekkülü "Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği" altında kurulmuştur. Tarafsız ve bağımsız değildir.)

Aşağıdaki rakamlardan hangisini alacağınızı düşünüyorsunuz. 9.782,70 TL mi ?  2.604,06 TL mi ? İhtilaflı tutarlar. 

(4. Hukuk Dairesi         2021/24702 E.  ,  2021/9732 K. )

Gerçekçi olun tahkim size 9.782,70 TL verir mi ?


TESPİT EDİLEN BAKİYE ALACAK TUTARLARI İCMALİ                                                                            

İSKONTO UYGULANMAMIŞ HASAR TUTARI : ÜZERİNDEN BAKİYE ALACAK TUTARI            :KDV HARİÇ 7.012,56 TL        KDV DÂHİL 9.782,70 TL           
İSKONTO UYGULANMIŞ HASAR TUTARI ÜZERİNDEN : BAKİYE ALACAK TUTARI                                                 :           KDV HARİÇ 2.604,06 TL      KDV DÂHİL 4.580,59 TL           


ZMSS KAPSAMINDA PAYLAŞIMLI KUSUR OLMASI DURUMUNDA TUTARLAR KUSUR DURUMUNA GÖRE BELİRTİLMELİDİR.

Toplam hasar bedeli üzerinden iskonto ve KDV değerlendirmesi sayın hakem takdirlerine bırakılmıştır.     

Bilgi ve değerlendirmelerinize arz ederim. …/…/2020                                                                                                               

Sigorta Eksperi – Bilirkişi

Sicil No: XXXXX     


Sigorta eksperi bağımsız mı ?

Hakem karar dergisi Ocak- 2010 da 23.02.2010 Tarih ve K-2010/23 Hakem Kararından ;

Sigortacılık Kanunu‟nun 22‟nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasına göre, sigorta eksperi, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından serbestçe tayin edilebilir. Ancak, tatbikatta çoğu zaman sigorta eksperleri sigorta şirketlerince seçildiği ve ne yazık ki ücretlerini de bir merkezî otorite yerine Kanun gereğince kendisini atayan sigorta şirketlerinden aldıkları için, onların bazen kendisini atayan sigorta şirketinin memuru gibi görevlerini ifa ettikleri malûmdur (Sig. K. 22, XX; XVIII). ...” 


Özel veya Yetkili Servisler;

Yetkili servislerin bir kısmı sigortacının hukuksuz parça tedariği (Parça göndermesi) kabul etmez o nedenle trafik sigortası hasarlarını yapmaz.

Müşteri ısrar ederse sigorta şirketinin görevlendirdiği sigorta eksperi raporunu iskontolu kapatır, servis farkını müşteriden alır.

İşte o fark sigortadan mahkeme kararı ile alınır.

Özel ve yetkili servislere önerim eksper iskontolu faturasını kapatsın,

 siz iskontosuz ve kdv dahil gerçek zararın yargıtay kararına göre ödenmesi için araç sahibine bilgi verin. 

Detaylı bilgi için bizi arayın.


Hasar senaryoları için tıklayın.

Hasar servis formu için tıklayın.

"T.C. İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2020/1462
KARAR NO : 2022/1250  

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Dava; zorunlu mali muesuliyet poliçesine dayalı olarak araçtaki hasar bedeli ve değer kaybının tahsili davasıdır.
Mahkemece; davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup, hüküm davalı vekili tarafından istinaf edilmiştir.
İstinaf incelemesi HMK.nun 355. maddesi uyarınca istinaf sebepleri ile sınırlı olarak ve kamu düzeni yönünden yapılmıştır.
Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, alınan bilirkişi asıl raporu ve itirazları karşılayan ek rapordaki kusur ve hasar yönelik incelemenin somut olayın özelliklerine uygun, açık, anlaşılır, denetime elverişli, hüküm kurmaya yeterli ve dosya kapsamı ile uyumlu olduğu, kaza ve hasarın uyumlu olduğunun tespit edildiği, ekspertiz raporunda belirtilen parça bedelleri ile bilirkişi raporunda değişmesi gerekli parçaların benzer oldukları, aradaki bedel farkının bilirkişi ek raporunda iskonto uygulanmadan yapılan hesaplama neticesinde oluştuğu, bilindiği üzere kaza neticesinde davacının KDV dahil ve iskontosuz gerçek zararının giderilmesi gerekmekte olduğundan (Bu yönde bknz. Yargıtay 4. HD 2021/3294 E.-2021/4214 K, Yargıtay (kapatılan) 17. HD 2012/14185 E.-2013/3592 K)., davalı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.
H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere
1-Davalı ... Anonim Şirketi vekilinin İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 11/04/2019 tarihli 2017/1115 Esas ve 2019/491 Karar sayılı kararına yönelik istinaf itirazlarının HMK’nın 353/1-b.1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,"


Türk Ticaret Kanunu (TTK) MADDE 20. Ücret isteme hakkını açıkça göstermektedir ki; 

" Tacir olan veya olmayan bir kişiye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir,  uygun bir ücret isteyebilir. 

Ayrıca, tacir, verdiği avanslar ve yaptığı giderler için, ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır.” 

Her tacirin hakkı ücret istemek ve dolayısı ile kâr elde etmektir. Kâr bir sonuçtur. 

Bir şirketin kâr etmesi, o şirketin doğru bir alanda faaliyet gösterdiğinin, doğru insanlarla iş birliği yaptığının, verimli çalıştığının, 

oğru fiyatla mal veya hizmet sattığının, müşterisini memnun ettiğinin kanıtıdır. 

Bunların bir tanesi bile doğru olmasa işletmenin uzun vadede hayatta kalması mümkün olmaz. 

Kâr iyi ve doğru yapılan bir işin ödülüdür.  

Kâr eden işletmeler, işlerine devam etme hakkı kazanırlar. Zarar edenler, yanlış yaptıkları için yok olurlar.

     Sigorta şirketi karşısında zarar görenin aracına servisin parçaları kalitesiz takması, iskonto ile çıkma parça alması ne kadar anlamsızsa kâr elde edememesi o kadar anlamsız olacaktır. 

Bu servisler ticari bir işletme olup aldıkları ücretten kâr elde etmek sureti ile hasardan zarar görene gereken hakkaniyetle hizmet sunmak zorundadır. 

Servis ticari teşebbüs olup kızılay gibi devlet tarafından finanse edilen kurumlar değildir.     

Tespit edilen gerçek zararının ödenmesi TTK ve sigorta şirketinin yükümlülüğünün gereğidir. 

Onarım yeri ile sigorta şirketi arasındaki iskonto oranı uyuşmazlığının, zarar görene yansıtılmasının hukuki dayanağı bulunmamaktadır. 

2918 sayılı KTK'nun 99. maddesi ve TTK'nun 1478. maddesi gereğince sorumluluk sigortacısının tazmin borcu zarar görenin zararını poliçe limiti ile sınırlı şekilde karşılamaktır.


Rekabet kurulu sigortacıya sadece kasko pazarında 2 yıllık verilen tedarik hakkını 2008 de iptal etmiştir.

Dikkat edin sigorta şirketlerinin trafik sigortasında iskonto hakkı hiç olmamıştır.

Çözüm için iletişim bölümünden bizimle irtibata geçin.