Araç değer kaybı ; aracın kaza öncesi ile kaza sonrası değeri arasındaki farktır. Kusurlu aracın trafik sigortasından 2 yıl içinde istenmelidir.

Araç değer kaybını alın

Değer kaybı; aracın kaza öncesi ile kaza sonrası değeri arasındaki farktır. 

Değer kaybı; aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp, onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi  2015/10135 E.  ,  2016/498 K.


Kusurlunun trafik sigortasından 2 yıl içinde talep edilmelidir.

DİKKAT SİZE ULAŞIP VEKALET İSTEYENLERE İNANMAYIN !

Bunlara vekalet verdiniz artık telefon ile ulaşamazsınız. Hata yapmayın,aldanmayın.

Ücretsiz değer kaybı hesabı için aşağıdaki yazıyı tıklayın.

DEĞER KAYBI HESABI İÇİN EKSPERDEN RAPORUNUZU TALEP EDİN.

Değer kaybı hesaplaması için burayı tıklayın.

Yukarıdaki hesaplama kaba anlamla değer kaybını gösterecektir. 

Trafik kazası sonrası haklarınız;

 • Değer kaybı,
 • Hasar farkı,
 • Araç yatma ücreti (ticari araçta kazanç kaybı), (araç kira faturası olmasa dahi talep edilir.)

Ne zaman değer kaybı alınmaz;

 • Araç önceki kazası ile aynı yerden hasar almış ise değer kaybı olmaz.
 • Aracın ağır hasar kaydı veya sigortadan çekme belgesi var ise değer kaybı olmaz.


Trafik kazası sonrası araç değer kaybı, ;

Aracın kazadan önceki hasarsız piyasa değeri ile kaza sonrası onarıldıktan sonraki değeri arasındaki fark değer kaybıdır.

Kaza sonrası hasara uğrayan araç, tamamen onarılmış olsa dahi hasar görmemiş araç değerinden daha düşük edere sahip olacaktır.

Bu durumda da araç değer kaybı söz konusu olur.

 Kazada hasar gören aracınız, en iyi şekilde tamir edilmiş olsa bile TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi) kayıtlarında hasar kaydı yer alacaktır. 

Bu da  piyasa satış değerinde bir düşüş olacaktır. 

Aracın daha önce aynı yerden kaza geçirmesi halinde değer kaybı söz konusu olmaz. 

Araç değer kaybı hesabında aşağıdaki faktörler önemlidir.

 • Hasar Boyutu: Hasarın büyüklüğü, aracın değer kaybını etkiler. Daha büyük hasarlar daha fazla değer kaybına yol açar.
 • Kusur Oranı: Kazada kusur oranı önemlidir. Siz %100 kusurlu iseniz değer kaybı talep edemezsiniz.
 • Aracın Yaşı ve Kilometresi: Genç ve düşük kilometreli araçlarda değer kaybı daha fazla hesaplanır.


Değer kaybı için telefon ile arayıp tanımadığınız kişilerin paranız hazır diyerek notere gönderenlere inanmayın. 

Sigorta şirketleri değer kaybını genel şartlara göre hesaplar. 

Bu nedenle değer kaybı ödemesi eksik yapılmaktadır.

Oysa anayasa mahkemesi bu hesaplamayı iptal etmiştir. 

Bu nedenle;(Anayasa mahkemesinin 14/02/2023 RG de yayınlanan  29/12/2022 tarihinde E.2021/82 ve K.2022/167 numaralı dosyada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ikinci cümlenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Anayasa mahkemesi ikinci kez yaptığı iptal ile Değer Kaybı, Destekten Yoksun Kalma ve Sürekli Sakatlık Tazminatlarının belirlenme esaslarını düzenleyen kuralların iptaline karar verilmiş olup, değer kaybı genel şartlardaki formüle göre değil yargıtay kökleşmiş içtihatlarına göre yapılması gerekmektedir.

 Değer kaybı hesaplaması genel Şartlardaki formül yerine yargıtay içtihatlarında olduğu gibi;

"Aracın kazadan bir gün önceki değeri ile kazadan sonraki değeri arasındaki fark" biçiminde hesaplanması gerekmektedir.


DEĞER KAYBINI ALMAK İÇİN

DİKKAT ! TELEFON İLE ARAYIP NOTERE GİDİN PARANIZ HAZIR DİYENLERE İNANMAYIN.

VEKALET ALARAK DAVA AÇIP KAYBEDER İSE MASRAF ÜZERİNİZE KALIR.

SİZİ ARAYAN OI TELEFONA VEKALETTEN SONRA ULAŞAMAZSINIZ.


DEĞER KAYBI MİKTARI ÖDENMEZ VEYA EKSİK ÖDENİRSE O ZAMAN İLETİŞİM BÖLÜMÜNDEN BANA ULAŞIN.


Karşı taraftan aracınızda oluşan değer kaybını talep edebilmeniz için;

 1. Kazada karşı tarafın kusurlu olması ( Kusuru oranda taraflar talepte bulunabilirler.),
 2. Hasar tarihinden talep tarihine kadar 2 yıl geçmemiş olması (zamanaşımı yaralamalı kazada 8 yıl dır.)
 3. Aracınızdaki hasarlı kısımların daha önce hasara uğramamış, onarım ya da yenileme işlemine tabi tutulmamış olması,
 4. Aracınızın çekme belgesi veya ağır hasar işlemine yapılmamış olması,
 5. Boya işlemsiz değişim gerektiren parçalar (far, silecek,lastik,jant, cam, stop lambaları vs.) ile araç tamponları ve boyanan plastik kaporta aksamı için değer kaybı uygulanır,

Bu nedenle genel şartlardaki bu konu hukuka uyarlı değildir.

(Tramer 5664 SMS sorgulamasında bu parçaların hasar tutarı çıkarılmadan sms olarak gönderilir. Bu alıcıya satın alma tercihinde olumsuz etkiler)

Aracınızın karıştığı kaza sonrasında eğer yukarıda sayılı şartlarda ise aracınızda oluşan değer kaybının tespitini yaptırabilir, karşı sigorta şirketinden talep edebilirsiniz.

Alınan ekspertiz raporu ile hukuki süreci de başlatabilirsiniz.


DEĞER KAYBI RAPORUNUZUN BELİRLENMESİ İÇİN SİZDEN İLK ETAPTA İSTENECEK BELGELER.


• Maddi hasara ilişkin "hasar ekspertiz raporu". (Sigorta eksperleri yönetmeliği  Mad.20/7 gereği eksper veya sigorta şirketi size vermek zorundadır.)

(Vermez ise e-devletten "sigortacılık şikayet" kısmında talep edin.)

• Değer kaybı raporu ve dilekçe,

• Taraflar arasında tutulmuş veya kolluk "kaza tespit tutanağı" varsa ifade tutanakları,

• Araç  ruhsatları,

• Araca ve kaza yerine ait fotoğraf ve görüntüler,

• Değer kaybı talep edenin banka hesap bilgileri (banka - şube adı, Iban numarası),


Yargıtay 4.HD E.2021/21252, K.2022/5913

"Değer kaybı tespitinde, aracın kaza tarihinden önceki ikinci el değeri ile tamir edildikten sonra ikinci el satış değeri arasındaki fark göz önüne alınır.""...... Anayasa Mahkemesi’nin 17.7.2020 tarihinde 2019/40 E-202/40 K. sayılıkararı ile Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “...ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresi ile ikinci cümlesindeki “…ve genel şartlarda…” ibaresinin ve 92. maddesinin (i) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiş olması nedeniyle zarar ve zarar kapsamının 2918 sayılı KTK.nın ve 6098 sayılı TBK.nın haksız fiile ilişkin hükümlerine ve Yargıtay uygulamalarına göre belirlenmesi gerekmektedir. Zira uygulanması gereken bir kanun hükmünün, hüküm kesinleşmeden önce Anayasa Mahkemesi’nce iptaline karar verilirse, usuli kazanılmış hakka göre değil, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra oluşan yeni duruma göre karar verilebilecektir (HGK. nun 21.01.2004 gün, 2004/10-44 E, 19 K. sayılı kararı) Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonucu oluşan durumun eldeki maddi anlamda kesinleşmemiş ve derdest olan davaya da uygulanması zorunludur. (HGK.nun 21.3.2012 gün, 2012/20-12 E,2012/232 K. sayılı kararı) Yargıtay uygulamasına göre değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır. Dolayısıyla mahkemece AYM’nin iptal kararı sonrasında verilen 6.10.2020 tarihli kararda bilirkişi raporunda Yargıtay uygulamasına göre hesaplama yapan seçenek yerine, genel şartlara göre hesaplama yapan seçeneğin hükme esas alınması doğru olmayıp 6100 sayılı HMK’nın 363. maddesi gereği kanun yararına bozma isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir. 


"Yargıtay 4.HD E. 2001/12342, K. 2002/3124, T. 18.3.2002

"... Dava trafik kazasından doğan tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ait araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir.

Aracın onarıldıktan sonra mübadele ( rayiç ) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir. Çünkü tamamen onarılmış olsa bile bu araba tahribatın izlerini taşımaktadır. Onarılmış durumdaki değeri, ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşüktür ve bu da cari değerinden kaybettirmektedir. O halde mahkemece sadece aracın resmi oluşu nedeniyle piyasada alım satımı yapılmayacağı ve ekonomik ömrünün sonuna kadar kullanılacağı gerekçeleriyle değer kaybı olmayacağını belirten bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmiş olması hatalıdır. Dava trafik kazasından doğma tazminat isteği olup mahkemece bilirkişi raporuna dayanılarak davacıya ait araçta değer kaybı olmayacağı benimsenmiştir.... Oysa davacının olaydan sonraki mal varlığının değeri, zarar verici olayın meydana gelmemesi halinde değerinden daha az ise, zarar var demektir. Gerçekten bir şeyin tahrip edilmesi veya zarar görmesi halinde nesnel zararı tayin etmek için kural olarak objektif değeri esas almak gerekir. Bu ise mübadele (rayiç ) değeridir..."


Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin E. 2013/3815, K. 2013/9854, 24.06.2013 

“… Hasar sebebiyle davacının aracında meydana gelen değer kaybının tespiti için galericiden rapor alınarak tazminata hükmedilmişse de alınan rapor yetersiz olup hükme esas alınamaz. Mahkemece aracın hasar dosyası istenerek hasar gören parçaların değerlendirilmesi, aracın hasarsız haldeki rayiç değeriyle kazadan sonraki rayiç değeri belirlenerek aracın kaza sebebiyle uğradığı değer kaybının tespit edilmesi için uzman bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve incelemeyle karar verilmesi isabetli olmamıştır” Onarılmış araçların piyasa değerinin tespitinden yetkili servislerin ikinci el satış bölümleri ve galericilerden görüş alınarak değer kaybı tespiti yapmak doğru olmayacaktır.


Yargıtay 17. Hukuk Dairesi         2020/89 E.  ,  2021/1988 K.
"...Makine Mühendisi bilirkişi tarafından sunulan raporda, araçta meydana gelen değer kaybının neye göre hesaplandığı belli değildir. Dairemizin formülüne göre "aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalının savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybının hesaplanması” gerekmektedir. Buna göre aynı bilirkişiden ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile ve yetersiz gerekçe ile araç değer kaybına ilişkin talebin reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.
3-Borçlar Kanunu'nun 47. maddesi hükmüne göre (6098 sayılı TBK m. 56), hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktarın, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde de takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
     Dosya kapsamından, davacı ...’nın olaydan sonra ilk alınan Adli Raporda hayati tehlikesinin olduğu, BTM ile giderilemez şekilde başından, boynundan ve kolundan yaralandığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, meydana gelen trafik kazası sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli, davalıların sorumluluğun niteliği, olay tarihindeki paranın alım gücü dikkate alındığında hak ve nasafet kuralları çerçevesinde davacı yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi, uygun görülmemiştir."


Değer kaybı raporunuzu 1-5 iş günü içerisinde Türkiye’nin her yerine kargo ile gönderiyoruz.
Raporu yazmakla kalmıyor yasal takibini de adınıza ödeme alıncaya kadar takip ediyoruz.
 Sorun Durumunda;

Çözüm için iletişim bölümünden bizimle irtibata geçin. 

Araç değer kaybı nasıl alınır ? hesabı yapın, excell online değer kaybı hesabı, değer kaybı izmir, değer kaybı istanbul, değer kaybı ankara , değer kaybı muğla, değer kaybı denizli, değer kaybı aydın, değer kaybı kütahya, değer kaybı manisa, değer kaybı mardin , değer kaybı konya, değer kaybı konya, değer kaybı diyarbakır