Sigorta Ret Verdi Ne Demektir? Sigorta şirketi beyan ile gerçekleşen hasar arasında uyumsuzluk olduğunu iddia eder ise hasarı ret eder. Sigortalı veya hak sahibinin beyanının aksini ispat yükü sigorta şirketindedir.

Sigorta araştırmacısı telefona bakamaz.


Sigorta şirketi  kazanın oluşu ile beyanın uyumsuz olduğu bahanesi ile hasarı ret edebilir.

Red hasar tazminatı; sigorta şirketi hasar değerlendirmesi sonucunda talebinizi kabul etmez ise tazminatı talep hakkınız doğar. 

Sigortalı haklarını araması için red hasar tazminatına başvurmalıdır.

Sigorta şirketi ödeme yapmayı kabul etmemesi  "Sigorta reddi" dir.

 Sigorta şirketi hasar sonrası ödemeyi kabul etmediğinde oluşan durum "hasarın reddi" dir.

Bu durumda yapacağınız şey hukuki olarak ,hakkınızı aramaktır.


Hasar sonrası sigorta şirketi beyanınızda şüpheli ifadeler mi görmüş?
Sigorta araştırmacısı telefonunuzu incelemek mi istemiş ? 

Sizden zorla beyan mı istedi ?

Sigorta araştırmacı mı atadı ?
Bir ,iki belki üç ay sonra olayın anlatıldığı gibi olamayacağı veya şoför değişikliği kanaatiyle dosyanız red mi edildi ?
O kanaat nasıl oluştu ? Neye dayanıyor ? Bilgi verilmedi mi ?

Sigorta araştırmacısı yasal dayanağa sahip değildir.
Dedektiflik kanunu ülkemizde yoktur.
Savcılık makamı gibi soruşturma yapamaz, telefonunuzu inceleyemez, adres araştıramaz, plaka tanıma sistemine giremez;
bunlara ulaştığı anda suç işlemiştir. Savcılığa şikayet hakkınız vardır.
Kişisel verilerinizi işleyemez, inceleyemez.

Yükümlü olduğunuz konular sigortacı ile sigortalıyı ilgilendirmekte olup sadece sigorta tazminatı ödenmesi için gerekli belge ve bilgileri vermekle yükümlüsünüz.
Çoğu emekli polis olup soruşturma yapma hakları yoktur. Sizi hataya düşürmelerine izin vermeyin.

Ticaret kanunu (Ttk) 1447 gereği "bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü" ve Ttk 1479 "Sigortacının zarar görenden bilgi alma  hakkı" var ama bu araştırmacının kişisel eşyalarınıza ve telefonunu karıştırma hakkı vermez.


Yargıtay 12 Ceza Dairesi E-2018/8152, K2019/4986 

"Kişinin cep telefonunu rızası dışında alıp arama kayıtlarına bakmak ve kimle hangi sıklıkta görüştüğünü kontrol etmek, kişisel verileri ele geçirme suçunu oluşturur. "Ayrıca bknz Yargıtay 10 Ceza Dairesi E-2020/18813, K2022/7392 


Ayrıca "Araştırmacı" hakkında bir mevzuat olmadığı gibi bu meslek kabul edilmiş ve tanınmış değildir. 

Sigorta araştırmacılığı yasal değildir.


17. Hukuk Dairesi         2016/19741 E.  ,  2017/8552 K.

"...Dava kasko ... sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
İrade bozuklukları başlığı altında yanılma, aldatma ve korkutma 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 30-39. maddeleri arasında düzenlenmiştir.
Somut olayda davacı aracının pert olduğunu, aracın davalı ... şirketince teslim alındığını, daha sonra müvekkilinin davalıdan herhangi bir şey talep etmeyeceğine dair zorla evrak alındığını, hata, hile ve ikrah üzerine alınmış olan belgenin hukuken geçerli olmadığını belirterek davalıdan hasar bedeli talep etmiştir. Hasar dosyasına göre; 29.1.2014 tarihli kaza 3.2.2014 tarihinde davalıya ihbar edilmiş, davacı 6.3.2014 tarihinde 24.000 TL’lik araç değerine mutabık olduğunu, davalının da uygun görmesi şartıyla pert-total işlemine tabi tutulmasına muvafakat ettiğini beyan etmiş, 28.3.2014 tarihli feragatnameye göre davacı aracında 29.01.2014 tarihinde oluşan hasarla ilgili olarak talep etmiş olduğu hasar bedelinden kendi isteğiyle hiçbir maddi ve manevi baskı altında kalmadan ve bu hasar ile ilgili tüm kanuni haklarından vazgeçerek feragat ettiğini gayrikabili rücu kabul ve beyan ettiğini, hasar dosyasının kapatılıp işlemden kaldırılmasını istediğini belirtmiştir. Hasar dosyasındaki araştırmacı notunda; davacının oto kiralama işyerini bir süre önce kapatarak sahibi olduğu araçları ayak üstü olarak tabir edilen şekilde gayriresmi olarak kiraya verdiği istihbaratının alındığı, davacıyla konu hakkında yapılan görüşmede davacıya yazılı hususların izah edildiği, bunun üzerine davacının oto kiralama işini yaptığını kabul ederek davalı ... şirketinden herhangi bir talebi olmadığı, davalı şirketçe götürülen aracın kendisine tekrar iadesini istediği, hasarı kendi imkanlarıyla yaptıracağını beyan etmesi üzerine feragat belgesi tanzim edilerek araştırmaya son verildiği yazılıdır. 
Davacı işbu davayı davalı şirket yetkilisi olduğunu söyleyen kişinin müvekkilinin yanına gelip birtakım yerlere suç duyurusunda bulunacağından bahisle müvekkilinin davalıdan herhangi bir şey talep etmeyeceğine dair zorla evrak aldığı, hata, hile ve ikrah üzerine alınmış olan feragatnamenin geçersiz olduğu gerekçesiyle 1 yıllık süre içerisinde 04.07.2014 tarihinde açmıştır. Mahkemece davacının iddiaları delilleri araştırılıp tartışılmaksızın yerinde olmayan gerekçeyle davacının hasar bedeli, maddi ve manevi tazminat taleplerinden feragat ettiğinden bahisle açılan davanın reddine karar verilmiştir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. Hata, hile ve ikrah iddiasının her türlü delille ispatlanması mümkündür. Bu durumda mahkemece davacının delilleri toplanarak, bildirdiği tanığı da dinlenerek feragatnamenin içeriği, davacının iradesinin sakatlanıp sakatlanmadığı, davacının davalıdan hasar için ödeme alıp almadığı, araç hurdasının kimde kaldığı hususları tartışılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 3.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi."


Eğer telefonunuzu karıştırmak istiyor ise bunu size ad,soyad tc sini yazıp yanına kimliğini koyarak fotoğrafını çekeceğiniz şekilde yazılı olarak vermeli ama vermeyecektir. ( Suç işlediğine dair yazılı delil olacaktır.)


10. Ceza Dairesi 2022/1846 E. , 2023/8954 K.

Usulüne uygun şekilde teknik araçlarla izleme kararı alınmaksızın (CMK 140), sanığın MOBESE kameraları ile izlenip suç delillerine ulaşılması durumunda, elde edilen deliller hukuka aykırıdır ve hükme esas alınamaz.Zarara mı uğradınız ?
Zaten zaman kaybettiniz daha fazla kaybetmeyin, beklemeyin bizi arayın.

Konu Hakkında bilgi için iletişim bölümünden bizimle irtibata geçin.