15/12/2023  tarihinde İzmir Ticaret Odası’nda, Sigorta eksperleri için "Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişiliği Bilgilendirme Semineri” gerçekleşti. 

Bu semineri düzenleyen E.S.E.D (Ege sigorta eksperleri derneği ) ne teşekkür ederim.      

Seminerde Sigorta eksperi Sayın Adnan AKHAN güzel bir sunum yaptı. 

Güne damgasını vuran iki konu vardı.

Motorlu araç aynı yerden ikinci kez hasar alırsa değer kaybı olur mu ?

Çekme belgeli araç trafiğe sonradan çıkıp hasar alırsa değer kaybı olur mu ?      

Değer kaybı konusunda geçmişte yaş , km ve kullanım tarzı şeklinde sınırlama ve yasak gelmiş bunu gerek danıştay ve sonrasında anayasa mahkemesi mülkiyet hakkına ihlal ve diğer gerekçeler ile iptal etmişti. 

Fakat bu iki konu hakkında mevzuatta bir açıklık olmadığı herkes tarafından biliniyor. 

Her fırsata dile getirdiğim bir durum var. Türkiye cumhuriyeti devleti hukuk devletidir. 

Hukuk “Normlar Hiyerarşisi “ üzerine kurulur. Bunlar; 

Anayasa, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar, kanun, kanun hükmünde kararname,tüzük, yönetmelik ve adsız düzenleyici işlemlerden (kararname, karar, tebliğ, sirküler, genelge, özelge, ilke kararı, esaslar, yönerge, talimat, duyuru,statü vb.) birden çok normdan oluşmaktadır.” 

Sigortacılığı sigorta hukukundan ayıramazsınız. Bu hiyerarşi içinde her alt hukuk kuralının üst kurala uygun olması gerektiği ve koruyucu hükme sahip kanunların uyumunun bozulmaması için ; özel kanun olan 5684 sayılı sigortacılık ve 2918 sayılı karayolları trafik kanunu ile getirilen hükümlerin  üst norm ile uyum içinde olması istenir. 

Geçmişte bu hatalar idare tarafında vatandaş aleyhine sigortacı lehine yapıldığından sektöre güven oldukça zayıflamış ve sigortalılık oranı düşmüştür.    

      Sağlam ve güçlü hukuk sistemi verilecek sözlerin teminatı olmalıdır. 

İşte o zaman başta yerli sonra yabancı sermaye güven içinde yatırım yapıp ülkeye değer kazandıracaktır. 

Hukuk hakkında bu bilgileri verdikten sonra başlıkta yer alan soruların cevabını aramaktayız. 

Mevzuatta aynı yerden ikinci kez hasar alındığında değer kaybı olmaz diye bilgi yok. 

İşte yukarıdaki hukuk kaynakları içinde bulamaz isek mahkemede hakim hukuk yapacak ve sorunu açıklığa kavuşturacaktır. 

     Hakimin kural koyma yetkisi Medeni Kanun’un 1.maddesinde düzenlenmiştir.“Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa hakim, örf ve adet hukukuna göre; bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir.” 

Mahkemeler, bölge adliye mahkemesi kararları (BAM) ve niyahetinde yargıtay kararları sorunların çözümünde önemli bir açığı kapatmaktadır.

AYNI YERDEN HASAR OLURSA  DEĞER KAYBI OLMAZ. 

17. Hukuk Dairesi         2017/1807 E.  ,  2018/3201 K. 

... davacıya ait aracın söz konusu kaza öncesinde karıştığı trafik kazaları nedeniyle yine aynı bölgeden hasar gördüğünden değer kaybı olmayacağına ilişkin bilirkişi raporuna dayanarak, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde, usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 4,50 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 22.3.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

 Benzer bir karar için bknz  17. Hukuk Dairesi         2016/17606 E.  , 2017/8884 K.


ÇEKME BELGELİ, AĞIR HASAR KAYITLI ARAÇTA SONRAKİ HASARINDA DEĞER KAYBI OLMAZ. 

17. Hukuk Dairesi         2015/19181 E.  ,  2016/4684 K. 

"...mahkeme tarafından da hükme esas alınan uzman bilirkişi raporu ile belirlenen 1.500,00 TL'lik araç değer kaybının davalılardan tahsiline hükmolunmuştur. Oysa, dosya kapsamına göre dava konusu aracın tramer sorgulamasında daha önce 35.000,00 TL hasar kaydı mevcut olduğu ve çekme belgeli, olarak perte ayrılmış olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, davacı aracının daha önce pert total işlemi görmüş olması nedeniyle davacının araç değer kaybı talep edemeyeceği gözetilerek bu alacak kalemi yönünden davacı talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir."

( Bu konu 

Bu konu anayasa mahkemesi önüne gitmiş fakat iptal edilmemiştir.

(19/06/2021 tarihli İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile eklenmiş 14/02/2023 resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi 2021/82 E., 2022/167 K., 29/12/2022 T ile iptal EDİLMEMİŞTİR.)

2918 Say Karayolları Trafik Kanunu 92/L maddesi ile teminat dışı olduğu görülmektedir.)


Sigortacılık; hukuk ve güven işidir.  

Kazasız belasız iyi sürüşler dilerim.  

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.